Zbatimi i kerkesave ligjore për Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhënja Financiare e Zyrtarëve Financiar

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike