Trajnimet e radhës

Kosovo Management Institute ofron programe të trajnimeve të ndryshme të njohura dhe akredituara (përmes partnerëve ndërkombëtarë) në të gjithë botën si kualifikime ndërkombëtare për fusha specifike profesionale dhe menaxheriale. Programet trajnuese ofrojnë zgjidhje të menjëherëshme të të mësuarit dhe ofrohen në formate të caktuara fleksibile duke pasur parasysh nevojat e ndryshme të organizatave dhe individëve. Individët të cilët marrin pjesë në programe të hapura trajnimi përveq programit specifik të dizajnuar për atë kategori grupore, përfitojnë mjaftë shumë edhe nga shkëmbimi i eksperiencave dhe puna respektivisht ushtrimet e përbashkëta praktike ndër kolegiale nga sektorë apo industri të ndryshme. Kjo u ndihmon atyre që të zgjërojnë njohuritë në fushveprimtarinë dhe rrjetin shoqëror të tyre.

Të gjithë ju që keni ambicje për karrierë të suksesshme dhe zhvillim të vazhdueshëm të aftësive dhe institucioneve tuaja shrytëzojeni rastin dhe ejani e trajnohuni sot sepse vetëm kështu mund ta sfidoni të nesërmën!

Trajnimet Aktuale Trajnimet e mbajtura
Planifikimi & Menaxhimi Strategjik Institucional

Data: 10/11/2018 deri me 13/11/2018
Vendi: Budapest, Hungari

Inovacioni në funksion të Administrimit efikas publik

Data: 25/10/2018 deri me 28/10/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

Menaxhimi i Rriskut, Kontrolli i Brendshëm dhe Auditimi Financiar

Data: 25/10/2018 deri me 28/10/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

Mbyllja e vitit fiskal sipas rregulloreve te Thesarit

Data: 25/10/2018 deri me 28/10/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

E - prokurimi dhe vleresimi i ofertave ne menyre elektronike

Data: 18/10/2018 deri me 21/10/2018
Vendi: Stamboll, Turqi

Menaxhimi i dokumentave, protokollimi dhe arkivimi i dosjeve zyrëtare

Data: 18/10/2018 deri me 21/10/2018
Vendi: Ohër, Maqedoni

Performanca e buxhetit në tremujorin e fundit të vitit

Data: 18/10/2018 deri me 21/10/2018
Vendi: Stamboll, Turqi

Procedura administrative dhe shqyrtimi i ankesave në shërbimin civil

Data: 11/10/2018 deri me 14/10/2018
Vendi: Durrës, Shqipëri

Menaxhimi i faturave të papaguara në raport me mos rishikimin e Buxhetit

Data: 11/10/2018 deri me 14/10/2018
Vendi: Durrës, Shqipëri

Ndryshimet në sistemin e pagave të sektorit publik në Republikën e Kosovës

Data: 04/10/2018 deri me 07/10/2018
Vendi: Budva, Mal i Zi

Identifikimi, parandalimi dhe shmangia e konfliktit të interesit

Data: 04/10/2018 deri me 07/10/2018
Vendi: Budva, Mal i Zi

E - prokurimi dhe vleresimi i ofertave ne menyre elektronike

Data: 28/09/2018 deri me 01/10/2018
Vendi: Stamboll, Turqi

Planifikimi & Menaxhimi Strategjik Institucional

Data: 28/09/2018 deri me 01/10/2018
Vendi: Stamboll, Turqi

Rregullat financiare, shpenzimi i parasë publike dhe Auditimi i tyre

Data: 28/09/2018 deri me 01/10/2018
Vendi: Stamboll, Turqi

Barazimi i llogarive dhe Raportimi financiar i Organizatave Buxhetore

Data: 27/09/2018 deri me 30/09/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

Inovacioni në funksion të Administrimit efikas publik

Data: 27/09/2018 deri me 30/09/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

Kostimi i Politikave, Legjislacionit dhe Projekteve të reja në Institucione Publike

Data: 27/09/2018 deri me 30/09/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci