Trajnimet e radhës

Kosovo Management Institute ofron programe të trajnimeve të ndryshme të njohura dhe akredituara (përmes partnerëve ndërkombëtarë) në të gjithë botën si kualifikime ndërkombëtare për fusha specifike profesionale dhe menaxheriale. Programet trajnuese ofrojnë zgjidhje të menjëherëshme të të mësuarit dhe ofrohen në formate të caktuara fleksibile duke pasur parasysh nevojat e ndryshme të organizatave dhe individëve. Individët të cilët marrin pjesë në programe të hapura trajnimi përveq programit specifik të dizajnuar për atë kategori grupore, përfitojnë mjaftë shumë edhe nga shkëmbimi i eksperiencave dhe puna respektivisht ushtrimet e përbashkëta praktike ndër kolegiale nga sektorë apo industri të ndryshme. Kjo u ndihmon atyre që të zgjërojnë njohuritë në fushveprimtarinë dhe rrjetin shoqëror të tyre.

Të gjithë ju që keni ambicje për karrierë të suksesshme dhe zhvillim të vazhdueshëm të aftësive dhe institucioneve tuaja shrytëzojeni rastin dhe ejani e trajnohuni sot sepse vetëm kështu mund ta sfidoni të nesërmën!

Trajnimet Aktuale Trajnimet e mbajtura
E - prokurimi dhe vleresimi i ofertave ne menyre elektronike

Data: 28/02/2019 deri me 03/03/2019
Vendi: Dubrovnik, Kroaci