Trajnimet e radhës

Kosovo Management Institute ofron programe të trajnimeve të ndryshme të njohura dhe akredituara (përmes partnerëve ndërkombëtarë) në të gjithë botën si kualifikime ndërkombëtare për fusha specifike profesionale dhe menaxheriale. Programet trajnuese ofrojnë zgjidhje të menjëherëshme të të mësuarit dhe ofrohen në formate të caktuara fleksibile duke pasur parasysh nevojat e ndryshme të organizatave dhe individëve. Individët të cilët marrin pjesë në programe të hapura trajnimi përveq programit specifik të dizajnuar për atë kategori grupore, përfitojnë mjaftë shumë edhe nga shkëmbimi i eksperiencave dhe puna respektivisht ushtrimet e përbashkëta praktike ndër kolegiale nga sektorë apo industri të ndryshme. Kjo u ndihmon atyre që të zgjërojnë njohuritë në fushveprimtarinë dhe rrjetin shoqëror të tyre.

Të gjithë ju që keni ambicje për karrierë të suksesshme dhe zhvillim të vazhdueshëm të aftësive dhe institucioneve tuaja shrytëzojeni rastin dhe ejani e trajnohuni sot sepse vetëm kështu mund ta sfidoni të nesërmën!

Trajnimet Aktuale Trajnimet e mbajtura
Mirëmbajtja dhe menaxhimi i dokumenteve/dosjeve zyrëtare dhe arkivave institucionale

Data: 27/12/2018 deri me 30/12/2018
Vendi: Tiranë, Shqipëri

E - prokurimi dhe vleresimi i ofertave ne menyre elektronike

Data: 21/12/2018 deri me 25/12/2018
Vendi: Bansko, Bullgari

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Procedura Administrative dhe Shqyrtimi i Ankesave

Data: 21/12/2018 deri me 25/12/2018
Vendi: Bansko, Bullgari

Identifikimi, parandalimi dhe shmangia e konfliktit të interesit

Data: 14/12/2018 deri me 17/12/2018
Vendi: Budva/Becic, Mal i Zi

Qeverisja korporative, Rishikimi strategjik dhe zhvillimi i biznes planeve për Ndërmarrjet Publike

Data: 14/12/2018 deri me 17/12/2018
Vendi: Budva/Becic, Mal i Zi

Raportimi financiar sipas parimeve dhe standardeve më të mira ndërkombëtare

Data: 14/12/2018 deri me 17/12/2018
Vendi: Budva/Becic, Mal i Zi

Zbatimi praktik i legjislacionit tatimor në Kosovë

Data: 13/12/2018 deri me 16/12/2018
Vendi: Ohër, Maqedoni

Ndryshimet në sistemin e pagave të sektorit publik në Republikën e Kosovës

Data: 13/12/2018 deri me 16/12/2018
Vendi: Ohër, Maqedoni

E - prokurimi dhe vleresimi i ofertave ne menyre elektronike

Data: 06/12/2018 deri me 09/12/2018
Vendi: Selanik, Greqi

Planifikimi & Menaxhimi Strategjik Institucional

Data: 06/12/2018 deri me 09/12/2018
Vendi: Selanik, Greqi

Inovacioni në funksion të Administrimit efikas publik

Data: 29/11/2018 deri me 02/12/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

Menaxhimi i Administratës dhe Zgjidhja e konflikteve

Data: 29/11/2018 deri me 02/12/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

Barazimi i regjistrave kontabël të Organizatat Buxhetore dhe Raportimi Vjetor Financiar

Data: 29/11/2018 deri me 02/12/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

E - prokurimi dhe vleresimi i ofertave ne menyre elektronike

Data: 23/11/2018 deri me 26/11/2018
Vendi: Stamboll, Turqi

Performanca e buxhetit në tremujorin e fundit të vitit

Data: 23/11/2018 deri me 26/11/2018
Vendi: Stamboll, Turqi