Trajnimet e radhës

Kosovo Management Institute ofron programe të trajnimeve të ndryshme të njohura dhe akredituara (përmes partnerëve ndërkombëtarë) në të gjithë botën si kualifikime ndërkombëtare për fusha specifike profesionale dhe menaxheriale. Programet trajnuese ofrojnë zgjidhje të menjëherëshme të të mësuarit dhe ofrohen në formate të caktuara fleksibile duke pasur parasysh nevojat e ndryshme të organizatave dhe individëve. Individët të cilët marrin pjesë në programe të hapura trajnimi përveq programit specifik të dizajnuar për atë kategori grupore, përfitojnë mjaftë shumë edhe nga shkëmbimi i eksperiencave dhe puna respektivisht ushtrimet e përbashkëta praktike ndër kolegiale nga sektorë apo industri të ndryshme. Kjo u ndihmon atyre që të zgjërojnë njohuritë në fushveprimtarinë dhe rrjetin shoqëror të tyre.

Të gjithë ju që keni ambicje për karrierë të suksesshme dhe zhvillim të vazhdueshëm të aftësive dhe institucioneve tuaja shrytëzojeni rastin dhe ejani e trajnohuni sot sepse vetëm kështu mund ta sfidoni të nesërmën!

Trajnimet Aktuale Trajnimet e mbajtura
Barazimi i llogarive dhe Raportimi financiar i Organizatave Buxhetore

Data: 06/09/2018 deri me 09/09/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

Dixhitalizimi i proceseve dhe shërbimeve në Institucione & Ndërmarrje Publike

Data: 06/09/2018 deri me 09/09/2018
Vendi: Dubrovnik, Kroaci

Identifikimi, parandalimi dhe shmangia e konfliktit të interesit

Data: 24/08/2018 deri me 27/08/2018
Vendi: Ohër, Maqedoni

Menaxhimi i proceseve buxhetore nga planifikimi deri në auditimin e tyre

Data: 24/08/2018 deri me 27/08/2018
Vendi: Ohër, Maqedoni

Menaxhimi i Administratës dhe Zgjidhja e konflikteve

Data: 23/08/2018 deri me 27/08/2018
Vendi: Sarandë, Shqipëri

Mirëmbajtja dhe menaxhimi i dokumenteve/dosjeve zyrtare dhe arkivave institucionale

Data: 23/08/2018 deri me 27/08/2018
Vendi: Sarandë, Shqipëri

Identifikimi, parandalimi dhe shmangia e konfliktit të interesit

Data: 17/08/2018 deri me 20/08/2018
Vendi: Budva, Mal i Zi

Procesi i Auditimit dhe Menaxhimi i Rriskut

Data: 17/08/2018 deri me 20/08/2018
Vendi: Budva, Mal i Zi

Administrimi dhe shfrytëzimi praktik i e - prokurimit nga Autoritetet Kontraktuese Kosovare

Data: 14/08/2018 deri me 18/08/2018
Vendi: Kemer / Antalya, Turqi

Menaxhimi i Resurseve Njerëzore dhe Vlerësimi i Performancës në Institucionet Publike në Kosovë

Data: 14/08/2018 deri me 18/08/2018
Vendi: Kemer / Antalya, Turqi

Kontabiliteti, Raportimi i Financave Publike dhe zbatimi i standardeve nga Organizatat Buxhetor

Data: 14/08/2018 deri me 18/08/2018
Vendi: Kemer / Antalya, Turqi

Menaxhimi i Buxhetit dhe Raportimi Financiar nga Organizatat Buxhetore

Data: 09/08/2018 deri me 12/08/2018
Vendi: Durrës, Shqipëri

Mbrotja e të dhënave personale

Data: 09/08/2018 deri me 12/08/2018
Vendi: Durrës, Shqipëri

Raporti i performancës për organizatat buxhetore sipas rregullave të Thesarit

Data: 03/08/2018 deri me 06/08/2018
Vendi: Ulqin, Mal i Zi

Shfrytëzimi i rrjeteve sociale në funksion të komunikimit me Publikun

Data: 03/08/2018 deri me 06/08/2018
Vendi: Ulqin, Mal i Zi

Identifikimi, parandalimi dhe shmangia e konfliktit të interesit

Data: 26/07/2018 deri me 29/07/2018
Vendi: Budva, Mal i Zi

Menaxhimi i Rriskut, Kontrolli i Brendshëm dhe Auditimi Financiar

Data: 26/07/2018 deri me 29/07/2018
Vendi: Budva, Mal i Zi

Administrimi dhe shfrytëzimi praktik i e - prokurimit nga Autoritetet Kontraktuese Kosovare

Data: 25/07/2018 deri me 29/07/2018
Vendi: Sarandë, Shqipëri

Aplikimi i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore në Institucione dhe Organizata Publike

Data: 25/07/2018 deri me 29/07/2018
Vendi: Sarandë, Shqipëri