Hulumtime dhe Analiza Zhvillimore

Për të arritur atje ku ju deshironi, duhet fillimisht të dini se ku jeni aktualisht!

Kosovo Management Institute (KMI) respektivisht Instituti Kosovar per Menaxhim (IKM) është Institut i vetëm profesional Kosovar i këtij formati i cili përveq konsulencës zhvillimore, shërbimeve të edukimit jo formal respektivisht trajnimit dhe zhvillimit dhe rekrutimit të resurseve njerëzore ofron edhe shërbimin e hulumtimeve dhe analizave të ndryshme zhvillimore për individë, Institucione Publike, biznese private, organizata qeveritare dhe jo qeveritare, lokale e ndërkombëtare.
Image description
Përmes njësisë së saj të hulumtimeve dhe analizave në baza të përhershme dhe te vazhdueshme, IKM në mënyrë shumë specifike respektivisht përmbajtësore dhe me profesionalizëm/ ekspertizë, etikë dhe fleksibilitet të lartë, në vartësi të kërkesave të klientëve ofron shërbimet e hulumtimeve dhe analizave të ndryshme zhvillimore në aspektin kuantitativ dhe kualitativ përfshirë këtu hulumtimet e tregut, hulumtimet e ndryshme sektoriale, mystery shopping, analizat relevante menaxheriale dhe sektoriale, në fusha të ndryshme, për individë, institucione, organizata apo biznese të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, rajon dhe shtete të tjera në nivel global.


Hulumtime Zhvillimore

Ne kuader të hulumtimeve zhvillimore, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët, institucionet publike, bizneset, organizatat jo qeveritare dhe qeveritare lokale e ndërkombëtare, Instituti Kosovar për Menaxhim i vetëm apo në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar ofrom shërbime të hulumtimeve të ndryshme zhvillimore për institucione, organizata apo biznese të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Hulumtime sektoriale

Ne kuader të hulumtimeve sektoriale, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët, institucionet publike, bizneset, organizatat jo qeveritare dhe qeveritare lokale e ndërkombëtare, Instituti Kosovar për Menaxhim i vetëm apo në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar ofrom shërbime të hulumtimeve të ndryshme sektoriale për institucione, organizata apo biznese të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Hulumtime të tregut

Ne kuader të hulumtimeve të tregut, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët, institucionet publike, bizneset, organizatat jo qeveritare dhe qeveritare lokale e ndërkombëtare, Instituti Kosovar për Menaxhim i vetëm apo në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar ofrom shërbime të hulumtimit të tregut për biznese të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Mystery Shopping

Ne kuader të mystery shopping, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë institucionet publike, bizneset, organizatat lokale e ndërkombëtare, Instituti Kosovar për Menaxhim i vetëm apo në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar ofrom shërbime të mystery shopping për organizata apo biznese të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Analiza Menaxheriale dhe Sektoriale

Ne kuader të analizave menaxheriale dhe sektoriale, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave të institucioneve publike, bizneseve, organizatave jo qeveritare dhe qeveritare lokale e ndërkombëtare, Instituti Kosovar për Menaxhim i vetem apo në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar ofrom shërbime të analizave të ndryshme menaxheriale dhe sektoriale për institucione, organizata apo biznese të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Referencat

Me qëllim të shmangies së keq përdorimeve të mundshëm të referencave tona, Instituti Kosovar për Menaxhim qëllimisht nuk i ka publikuar ato. Megjithatë, të gjithë të interesuarit për referencat relevante të Institutit Kosovar për Menaxhim, inkurajohen që në rast nevoje të parashtrojnë kërkesë me shkrim për qasje në referencat relevante, dhe Instituti Kosovar për Menaxhim do ta ketë knaqësinë që të njëjtat tua prezantoj palëve të tilla të interesuara në cdo kohe.


<< Kthehu