Instituti Kosovar për Menaxhim

Aktualisht Instituti Kosovar për Menaxhim është Instituti i vetëm dhe lider aktual në Kosovë i cili i ofron dhe mundëson individëve të ndryshëm, menaxherëve, publikut dhe komunietit të biznesit në përgjithësi që të zhvillojnë kapacitetet e tyre personale dhe organizative në mënyrë konsistente përmes një game të veçantë dhe gjithëpërfshirëse të shërbimeve të edukimit joformal respektivisht zhvillimit dhe trajnimit, duke përfshirë trajnimin dhe shërbimet e konsulencës në vendin e punës (in job training and consulting services), konsulencën zhvillimore profesionale, analizat dhe hulumtimet relevante zhvillimore, organizimin e seminareve, forumeve të ndryshme dhe rekrutimin e resurseve njerëzore profesionale.

1

Trajnim dhe Zhvillim

Edukim jo formal

Kosovo Management Institute (KMI) është Institut i vetëm profesional Kosovar i cili ofron shërbime të edukimit jo formal, të trajnimit dhe zhvillimit në fusha të ndryshme profesionale dhe menaxheriale për individë, Institucione Publike, biznese private, organizata qeveritare dhe jo qeveritare, lokale e ndërkombëtare.

2

Konsulencë Zhvillimore

Konsulencë Profesionale

Kosovo Management Institute (KMI) është Institut i vetëm profesional Kosovar i këtij formati i cili ofron shërbime të konsulencës zhvillimore, profesionale dhe menaxheriale për projekte të ndryshme zhvillimore për Institucione Publike, biznese private, organizata qeveritare dhe jo qeveritare, lokale e ndërkombëtare.

3

Hulumtime Zhvillimore

Hulumtime dhe Analiza

Kosovo Management Institute (KMI) është Institut i vetëm profesional Kosovar i këtij formati i cili ofron shërbime te hulumtimeve dhe analizave të ndryshme zhvillimore për individë, Institucione Publike, biznese private, organizata qeveritare dhe jo qeveritare, lokale e ndërkombëtare.

4

Rekrutim te Punetoreve

Ndermjetesim ne punesim

Kosovo Management Institute (KMI) është Institut i vetëm profesional icili ofron shërbime te rekrutimit të resurseve njerëzore për individë, Institucione Publike, biznese private, organizata qeveritare dhe jo qeveritare, lokale e ndërkombëtare.

Identifikimi, parandalimi dhe shmangia e konfliktit të interesit

Data: 26/07/2018 deri me 29/07/2018
Vendi: Budva, Mal i Zi

Menaxhimi i Rriskut, Kontrolli i Brendshëm dhe Auditimi Financiar

Data: 26/07/2018 deri me 29/07/2018
Vendi: Budva, Mal i Zi

Administrimi dhe shfrytëzimi praktik i e - prokurimit nga Autoritetet Kontraktuese Kosovare

Data: 25/07/2018 deri me 29/07/2018
Vendi: Sarandë, Shqipëri

Lajmet e fundit


Partneret


Image description Image description Image description